از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1387
دیدن مردم
آنگاه مردم را درست می ببینی که در بلندیهای سر به آسمان کشیده حضور داشته باشی و نیز در منزلگاههای دور .