از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
دوشنبه 27 خرداد‌ماه سال 1387
روح بالدار
خداوند به شما روحی بالدار بخشیده است تا با بال هایش به بلندای سپهر بی پایان مهر وآزادی پر کشید

آیا جای اندوه نیست که بال های خود را با دست های خویش کنده و رنج خزیدن روی زمین را بر روح خویش فرو می آورید؟