از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 8 تیر‌ماه سال 1387
چاپلوسی
چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده را فاسد می کند