از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 9 تیر‌ماه سال 1387
کاربرد چراغ
نا بینایی در شب چراغ به دست و سبو بر دوش بر راهی می رفت یکی او را گفت توکه چیزی نمی بینی چراغ به چه کارت می اید گفت چراغ از بهر کور دلان تاریک اندیش است تا به من تنه نزنند و سبوی مرا نشکنند