از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 12 تیر‌ماه سال 1387
خرد و آزادی
بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است