از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
چهارشنبه 2 مرداد‌ماه سال 1387
هر روز

بگذار هر روز ؛ رویایی باشد در دست .
بگذار هر روز ؛ عشقی باشد در دل .
بگذار هر روز ؛ دلیلی باشد برای زندگی.