از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 5 مرداد‌ماه سال 1387
عشق چیست؟
عشق فراموش کردن نیست بلکه بخشیدن است
عشق گوش دادن نیست بلکه درک کردن است
عشق دیدن نیست بلکه احساس کردن است
عشق جا زدن و کنار کشیدن نیست بلکه
صبر داشتن و ادامه دادن است...