از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
دوشنبه 15 مهر‌ماه سال 1387
پرسشهای اساسی

در اندرون خویش بیشتر تفکر کنیم که کدامیم؟چراییم؟کجاییم؟ و به چه راهیم؟ 

وبدانیم که رمز حیات ما پاسخ به این پرسشهاست.اگر جواب را پیدا کنیم ،زندگی زیباتر و آسانتر از حال خواهد بود.