از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 17 آذر‌ماه سال 1387
محبت خدا

محبت خداوند همچون نسیم در گندمزار
بر ارواح ما می وزد
کجاست آن دل حقیقت بین
تا از نوازش این نسیم
غرق در لذت شود