از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
یکشنبه 1 دی‌ماه سال 1387
خوشبختی

خوشبختی به سراغ کسی می رود که فرصت اندیشه درباره بدبختی را ندارد.