از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1388
نقطه آغاز

خداوند زمین را گرد آفرید تا به انسان بگوید :همان لحظه ای که تصور میکنی به آخر دنیا رسیده ای ؛ درست در نقطه آغاز هستی.