از امید ،شادی ،سلامتی و موفقیت میگوییم
شنبه 10 بهمن‌ماه سال 1388
قول یا عمل

اراده های ضعیف همواره به صورت حرف و گفتار خودنمائی می کنند ، لیکن اراده قوی جز در لباس عمل و کردار ظهور نمی یابد.گوستاو لوبون