امید
تا امید هست زندگی هم هست.انسان ناامید انسان مرده است.