راه
به گفته یکی از بزرگان :برای رسیدن به هر هدف و مقصدی ،انسانهای تلاشگر یا راهی می یابند یا راهی میسازند.پیشرفت بشر حاصل این تفکر است.