اندیشه
ای برادر، تو فقط اندیشه‌ای مابقی، تو استخوان و ریشه‌ای