کوشش برای عشق
به عشق کوش، که تا در دل ِتو ره نکند نه ماجرای وجودی، نه وحشت عدمی