خرد غایی
هیچ کس به خرد غایى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند.