استفاده
انسان عاقل همیشه ازبدگویی هایی که ازاو می شونداستفاده می کند