بزرگترین عیب
بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش اگاه نباشیم