راهی شدن
راهی شو در راهی که ابتدای آن امید و شوق ونشاط زندگی است و در راه به همت و پشتکار و عشق و ایمان بر میخوری و در مقصد شادی و خوشبختی و آرامش در انتظار توست.درنگ نکن.