رحم
کسی که به خودش رحم نکند به مردم نیز رحم نمیکند-