خانواده شاد
یک خانواده خوشحال چیزی جز یک بهشت زود رس نیست.