زمان
زمان استادبزرگی است که بسیاری ازمشکلات را حل می کند.