روز سختی
در روز سختی عظمت روح و توانائى اشخاص معلوم می گردد.