آخرین کلید
مأیوس مباش زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در جیب داری ، قفل را بگشاید.