۷ کار مفید

ابتدای هر هفته از خود بپرس چگونه زندگی را برای خود ودیگران زیباتر کنم.۷ کار زیبا که از عهده اش بر میایی برای انجام دادن در ۷ روز هفته آماده کن.تلاش کن تا آخر هفته حداقل ۷ موضوع مفید و کاربردی یاد بگیری و آن را در زندگی خود بکار ببند.هفته خوبی داشته باشی.