دیروز ،امروز،فردا
از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.