رقابت
رقابت تا زمانی پسندیده است که کار به حسادت نکشد.