اشک
خداوند اشک را آفرید تا آتش درونی را خاموش کند.