فداکاری
خود را فدا کنیم بهتر است تا دیگران را نابود کنیم.