سال نو
سلام

۳۶۶روز ۲۴ساعته در راه است.هر لحظه از این ساعات و هر ساعت از این روزها میتواند برای ما سرنوشت ساز و خاطره انگیز باشد.چه خوب است بدانیم در آغاز سال نو چه هستیم؟در طول سال چکار می خواهیم بکنیم؟و در پایان سال چه خواهیم شد؟

دریغا اگر بهتر از الآن خود نباشیم و هزاران افسوس اگر بدتر از آنچه هستیم بشویم.

بیایید با خود ،خدا ،عزیزان وبا یکدیگر عهد ببندیم که خود را از حیوان ناطق به درجه انسان کامل نزدیک گردانیم.

سال نو مبارک