استعداد
· استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی