حیات دوباره
 عشق ما را میکشد تا دوباره حیاتمان ببخشد