درخت
درختی که شکست، هرگز گریه نمی‌کند، افسرده نمی‌شود و به در و دیوار لعنت نمی‌فرستد. بلکه آرام و صبور می‌ماند تا جوانه بزند