ارزش افراد
قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است که به خوبی می تواند انجام دهد.