هیچکس
به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن.