شناخت
بالاترین ارزش برای انسان اینست که راهی به شناخت خویش پیدا کند.