شهد بهشت
برای نوشیدن شهد بهشت ، همواره نگاهت به راستی باشد و درستی