سروری
آن که آرزوی سروری دارد باید هنر بسیار داشته باشد