ابدیت
به رویاها ایمان بیاورید که دروازه های ابدیت اند