جرم
جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم