عفو
بوی عطر بر دستانی که گل عفو هدیه میدهند, همیشه می ماند