سه کلمه
زندگی تفسیر سه کلمه است:خندیدن,بخشیدن,فراموش کردن.پس بخند و ببخش و فراموش کن