اتوبوس
اتوبوس موفقیت منتظر توست.بلند شو لباس اراده و پشتکار ,کیف عشق و ایمان و کفشهای صبر و استقامت را بردار.