باور

فقط خود را آنگونه که هستی باور کن و دوست بدار.خوشبختی بهمین سادگی است.