بهترین

از بهترین هستی چیزی جز بهترین ها خواستن اشتباه محض است.