دید
زندگی روشن و زیباست برای کسانی که با این دید به آن نگاه میکنند