تمبر

مثل یک تمبر باش به یک مورد بچسب تا به مقصد برسی.