حساب زندگی
همیشه حساب عشق زندگیتان را پر نگهدارید.زیرا تنها این حساب است که زندگی را معنا میبخشد