تلاش
برای خواسته های خود و آنانکه دوستشان دارید وقت بگذارید.حتی اگر به نتیجه نرسید از تلاش خود غرق در معنا و شادی میشوید